VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné od 1. januára 2014

Všetky obchodné vzťahy medzi Vami ako objednávateľom a našou tlačiarňou ako zhotoviteľom sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky v prípade, ak má objednávateľ sídlo na území SR. Ak má objednávateľ sídlo mimo územia SR, vzájomný obchod sa riadi podľa IncoTerms.

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú charakter rámcovej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom a predstavujú upresnenie a/alebo voľbu možnosti tam, kde to umožňujú všeobecnej záväzné právne predpisy.


Objednávka

Minimálna hodnota objednávky (t.j. súboru naraz objednávaných zákaziek) je 100 €. Ak kalkulácia nedosahuje túto čiastku, pri jednotlivom zadaní bude práca automaticky precenená na 100 €.

Objednávku je možné urobiť aj e-mailom. Pre uľahčenie Vašej identifikácie prosíme v dopytoch uvádzať aj telefónne číslo, prvá objednávka bez spätného telefonického kontaktu nemôže byť spracovaná.

Pri preberaní objednávok konáme v dobrej viere, že osoba vystupujúca za objednávateľa a dodávajúca v jeho mene dáta a/alebo objednávku je aj kompetentná tak urobiť a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné kompetenčné nezhody na strane objednávateľa.

Doručovanie podkladov

Podklady je možné doručiť:
  • osobne na adresu prevádzky (Pluhová 49, Bratislava) v čase od 8,00 hod – 17,00h. Po 17:00 (do 8:00) sa zamyká hlavný vchod, prosíme dodanie telefonicky dohodnúť so službukonajúcim dispečerom alebo Vašim obchodníkom.
  • uploadovaním na FTP server (konzultujte telefonicky s obchodníkom)

  • zaslaním e-mailom na adresu ctp@ultraprint.eu (prosíme len PDF súbory do 5MB, ostatné na FTP).


Preberanie zákaziek

Zákazku neprevzatú do 3 pracovných dní po požadovanom termíne alebo po termíne zhotovenia budeme považovať za dodanú a budeme ju fakturovať.

Balenie

Štandardne balíme do fólie v množstve, ktoré vyhovuje technologicky a pre manipuláciu (napr. časopisy 20-50 ks). Špeciálne požiadavky na balenie je potrebné dohodnúť pri žiadaní kalkulácie.

Doprava

Väčšina klientov si hotovú produkciu preberá osobne. Ako spoplatnenú službu ponúkame rozvoz. Ak požadujete dopravu, uveďte to už pri objednávaní, prosím.

Masové zásielky priamo na pobočky, Just-in-Time dodávky do výrobných procesov a alebo priamu dodávku Vášmu klientovi prosíme dohodnite vopred.

Termíny

Menšie zákazky štandardne vyhotovíme do 3 pracovných dní. Konkrétny termín alebo expresné vyhotovenie je potrebné dohodnúť vopred.

Stanovený termín je platný, ak budú dodané korektné dáta podľa našich požiadaviek. Dodanie nekompletných alebo vadných dát môže realizáciu predĺžiť aj o čas dlhší, ako bolo meškanie spôsobené dátami (ustanovenie Obchodného zákonníka SR).

Ceny

Ceny sú ExW sklad zhotoviteľa a sú vždy uvádzané bez DPH. Ak naša cenová ponuka neobsahuje položku grafické práce alebo predtlačová príprava, cena je za tlač, dokončovacie spracovanie, materiál a balenie. V prípade, ak Vaše dáta nebudú pripravené podľa normy, môžeme Vám doúčtovať ich opravu. Vždy si však vyžiadame Váš súhlas.

Ak požadujete dopravu, informujte nás pred prípravou kalkulácie.

Platobný styk

Prvá objednávka je hradená vopred alebo pri dodaní v hotovosti (určí obchodník podľa podmienok).

Inak úhrada po dodaní so splatnosťou faktúry 7 dní. Pre agentúry v programe ULTRA PRINT PARTNER platobné podmienky dohodou.
Vyhradzujeme si právo vyžadovať úhradu vopred pri neodsúhlasenom meškaní úhrady predchádzajúcej objednávky.

Formát dát a príprava dokumentu

Zákazku vytlačíme zo súborov vo formáte PDF, EPS, JPG, TIFF, BMP a to pre MAC alebo PC. Preferujeme PDF.

Ako na expresnú produkciu

Výrobcovia farieb neodporúčajú zákazky okamžite spracovávať po dotlačení.
Ak požadujete zákazku expresne vytlačiť a spracovať v ten istý deň, zohľadnite to už pri grafickom návrhu. Podľa možností sa vyhnite najmä spadávkam a použitiu matného papiera – zamedzíte možné obťahovanie.


Štandardne tlačíme s využitím infrasušenia a jemného poprašovania tlačiarenským púdrom (prakticky nespoznateľné). Ak z nejakého dôvodu požadujete vynechať poprašovanie, konzultujte to s obchodníkom.


Pri rezaní sa vychádza z rezacích značiek v dokumente. Ak vyžadujete dokončovacie spracovanie iné, je potrebné dodať maketu výslednej publikácie a upozorniť na to obchodníka.


Výhrada množstva

Povolená tolerancia nákladu (vyhotoveného množstva) je ± 2% z objednaného množstva. Množstvo uvedené v objednávke je tak považované za orientačné.

Ak je dodané množstvo v tejto tolerancii, zhotoviteľ nemusí prihliadať k zmene celkovej ceny diela.

Kvalita

Zabezpečenie kvality a opakovateľnosti 4 farbové tlačové stroje máme certifikované podľa ISO normy. Výsledkom je vysoká kvalita a vernosť farieb a to rovnako ako v klasickom tak aj suchom ofsete. Tlačíme s použitím kvalitných farieb a tlačových platní na vykalibrovanom systéme. Farby sú sýte a živé. Nie je potrebné umelo zvyšovať saturáciu alebo kontrast farieb pri príprave Vašich dát.

Nárast tlačového bodu


Ak nastavujete nárast tlačového bodu, nastavte ho na 15%.


Zásahy do dát a chyby v dátach

Venujte, prosím, pozornosť kontrole Vašich dát.

Do Vašich súborov nezasahujeme, t.j. vytlačí sa to, čo v nich je. Náš automatický kontrolný proces nás upozorní na väčšinu bežných chýb. Odporúčame však dôslednú kontrolu na strane klienta.

Zvlášť venujte pozornosť, či dokument neobsahuje RGB alebo Pantone farby, ak má byť tlačené v CMYKu. Za prípadný posun farieb spôsobený ich konverziou nezodpovedáme. Pri zákazkách náročných na farebné podanie odporúčame využiť výhodu nášho menšieho stroja – suchého ofsetu – pohotovú výrobu na počkanie a prísť k tlači na odsúhlasenie výtlačku.

Tolerancie

S ohľadom na prírodný pôvod papiera a mnohých ďalších materiálov je potrebné rešpektovať vznik nepresností. Ich rozsah je možné eliminovať alebo znížiť rešpektovaním nasledovných pravidiel:
1. Dôležité informácie umiestnovať najmenej 2 mm od hranice budúceho rezu, ohybu, ryhy, performácie, číslovania.
2. Nepoužívať písmo alebo linky zložené z viacerých farieb s ťahom tenším ako 1 tlačový bod, čo je zvyčajne 0,15 mm.
3. Pre dosiahnutie čo najpresnejšej sútlače farieb pri viacfarebnom písme a negatívnom písme a linkách tenších ako 0,15 mm používať výhradne papiere s plošnou hmotnosťou nad 115 g.m-2.
3. Tolerancia sútlače je 0,15 mm pri dvojfarebných, 0,25 mm pri trojfarebných a 0,35 mm pri štvorfarebných objektoch, pričom tento údaj popisuje maximálnu vzdialenosť ľubovoľných dvoch farieb od seba.
4. Tolerancia presnosti rezu je 0,3 mm, pri opakovanom reze sa tolerancia násobí počtom rezov na hárku.
5. Celková tolerancia rozmeru produktu je 2 mm v každom smere.
6. Lakovanie, laminovanie a UV lak menia farebnosť vytlačeného podkladu a preto nie je možné po povrchovej úprave dosiahnuť farebnosť porovnateľnú s neupraveným materiálom.

Nátlačky a náhľady

Na požiadanie dodáme soft-proof – tzv. softvérový nátlačok. Ide o PDF so zníženým rozlíšením obrazu, na ktoré už boli uplatnené všetky opravy, korekcie farieb a prípadne vyradenie.

Ak k zákazke nedodáte certifikovaný digitálny nátlačok, nepožadujete soft-proof alebo sa klient nezúčastní spustenia tlače, súhlasíte s nastaveniami podľa normy ISO.

Náhľady – t.j. výtlačky z laserových a iných tlačiarní z kancelárskeho prostredia nepovažujeme za dôveryhodné a teda ako vzor farebnosti poslúžia len orientačne.

Rovnako nie je možné akceptovať chemické nátlačky pochádzajúce z klasických litografií, nakoľko tlačové dáta sa u nás spracovávajú už len výhradne digitálnym procesom.

Kvalita väzby

Výhrada k lepenej väzbe (typ V2): Väzba nie je určená pre otváranie do priameho uhla. Väzba nie je vhodná pre lepenie knižného bloku z natieraného papiera nad 115g a bezdrevého nad 120g.
Výhrada k šitej väzbe (typ V1): Tento typ väzby je vhodný do 64 strán, podmienečne do 80 strán. Pri rozsahu nad 64 strán požiadajte o dodávku vzoru.
Pri prešívaní laminovaných papierov plošnej hmotnosti viac ako 250g.m-2 môže dochádzať k odskakovaniu lamina v mieste prešitia drôtom.

Reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť okamžite pri preberaní, ak ide o zjavnú vadu (nevyhovujúci formát, farebnosť, papier, balenie a pod.).

Ak ide o skrytú vadu, reklamáciu je možné uplatniť do 30 kalendárnych dní odo dňa dodania (prevzatia) zákazky.

Pre správne posúdenie reklamácie zhotoviteľ vyžaduje prístup k celému zhotovenému množstvu, nie len ku vzorkám.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vadné dielo opraviť alebo prerobiť v náhradnom termíne.

V prípade nákladnosti alebo technickej nemožnosti opravy ponúkne zhotoviteľ zľavu z ceny.

Na reklamácie chýb spôsobených grafickými a technologickými chybami na strane objednávateľa sa neprihliadne. Zhotoviteľ nie je povinný prihliadnuť na reklamácie spotrebovaného tovaru, t.j. takého, ktorý objednávateľ použil a teda bol spôsobilý na použitie.