GDPR / Zásady ochrany súkromia

platné od 20. mája 2018

(c) 2018, Ultra Print, s.r.o.

Tieto zásady ochrany súkromia sa riadia legislavou GDPR - General Data Protection Regulation Európskej únie a platnou legislatívou Slovenskej republiky.


Klienti

Klientami tlačiarne Ultra Print, s.r.o. (ďalej len Ultra Print) sú najmä organizácie a podnikatelia. Z toho dôvodu evidujeme najmä informácie týkajúce sa realizovaných a zamýšľaných zákaziek našich klientov a potenciálnych klientov. Za klienta konajúce (objednávajúce, komunikujúce) fyzické osoby sú v evidencii ztotožňované výlučne za účelom správneho vecného a formálneho oslovenia.

Zamestnanci

Ultra Print nezhromažďuje biometrické údaje zamestnancov. Zamestnanci majú právo získať informácie o skutočnostiach, ktoré o nich Ultra Print eviduje.

Rozsah evidencie osobných údajov

Pri fyzických osobách komunikujúcich za klientov evidujeme: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie (napr. ekonóm, riaditeľ), e-mail, služobný mobilný telefón a stav aktuálnosti kontaktu.

Biometrické údaje (napr. podpisy, fotografie) nezhromažďujeme a neevidujeme.

Videozáznam

Prevádzky a kancelárie Ultra Print sú nepretržite monitorované videozáznamom. Cieľom je zabezpečiť ochranu majetku, práv klientov, získavať informácie smerujúce k zvýšeniu produktivity práce, znížiť kazovosť výroby, redukovať prístup nepovolaných osôb, monitorovať nebezpečné správanie na pracovisku a zabezpečiť dôkazy v prípade úrazu, škody na majetku alebo neautorizovaného prístupu k podnikovým zdrojom.

Videozáznam sa archivuje max 14 dní a automaticky sa prepisuje. Výnimku predstavuje situácia, kedy má videozáznam poslúžiť ako dôkaz. Videozáznam sa nezdieľa s tretími osobami.

Prístup k videozáznamu majú len konatelia a doménový administrátor.

Pri vstupe do priestorov spoločnosti je upozornenie na prebiehajúci videozáznam. Vstupom do priestorov návštevník udeľuje spoločnosti Ultra Print, s.r.o. súhlas mlčky, aby zhotovila a nakladala s videozáznamom v zmysle týchto Pravidiel ochrany súkromia.


Ochrana dát

Ultra Print patrí medzi inovatívne podniky, elektronickú komunikáciu využíva od roku 1999. Veľkú pozornosť venuje bezpečnosti po stránke hardvérovej, procesnej ako aj formálnej.

Na ukladanie údajov nepoužívame cloudové riešenia tretích strán. Všetka e-mailová komunikácia prebieha výhradne cez fyzické servery v našej správe, ktoré sú pripojené do internetu prostredníctvom viacstupňového firewallu..

Citlivé dáta a osobné údaje sú ukladné v šifrovanej podobe.

Databázy našich klientov určené na ďalšie spracovanie sú postupované výhradne overeným a zazmluvneným klientom, ktorí preukázali kompatibilitu s GDPR.

Účel použitia osobných údajov

Osobné údaje klientov spracovávame najmä za účelom korektného oslovenia pri postúpení správy, určenej organizácii, ktorej je fyzická osoba zástupcom. Osobné údaje môžu byť použité za účelom zaslania ponuky, žiadosti o súčinnosť, informovania o zmenách, informovania o nových výrobných postupoch, informovania o stave spracovania klientovej objednávky, informovania o procese vybavovania reklamácie alebo akejkoľvek inej tu nešpecifikovanej informácie týkajúcej sa spracovania zákazky, ktorú fyzická osoba zadala alebo plánuje zadať.

Zdieľanie osobných údajov

Ultra Print osobné údaje klientov a zamestnancov nezdieľa s tretími stranami.

Žiadosti o zmenu v evidencii

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje evidujeme, má právo požiadať o výpis evidovaných informácií, žiadať o ich aktualizáciu alebo o vylúčenie ďalšej komunikácie na jeho/jej adresu elektronickej pošty a/alebo telefonického kontaktu.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky na adresu ultraprint (at) ultraprint.eu